TM – DV – Phương án đề xuất

TM – DV – Phương án đề xuất

1.1 Số hóa nghiệp vụ nhân sự bằng hệ thống phần mềm quản trị nhân sự chạy trên nền tảng website/ App mobile

1.2 Tập hợp toàn bộ dữ liệu nhân viên trong hệ thống để quản lý và kiểm soát kho dữ liệu mọi lúc mọi nơi.

1.3 Cần trang bị một hệ thống quản trị nhân sự toàn diện và chuyên sâu nhằm đồng bộ mọi dữ liệu đầu vào, từ đó sử dụng các công cụ phần mềm BI để khai thác và phân tích dữ liệu toàn diện

1.4 Xây dựng các hệ thống phần mềm đánh giá theo tiêu chuẩn thế giới đảm bảo 2 tiêu chí: đánh giá định kỳ và đánh giá liên tục.

- Ngày đăng: 15/10/2018
Chia Sẻ