TM – DV – Khó khăn

TM – DV – Khó khăn

1. PaperWork quá nhiều

2. Dữ liệu rời rạc, thiếu công cụ quản lý, kiểm soát dữ liệu

3. Thiếu hệ thống phân tích dữ liệu chuyên sâu cho BOD

4. Thiếu công cụ phân tích hỗ trợ cho việc “tuyển đúng người – giao đúng việc – trả lương theo đúng năng lực

- Ngày đăng: 15/10/2018
Chia Sẻ