Ứng Dụng Hệ Thống Quản Trị Nguồn Lực LemonHR Trong Trường Học

Ứng Dụng Hệ Thống Quản Trị Nguồn Lực LemonHR Trong Trường Học

Bạn quá bận rộn với việc quản lý giờ lên lớp, lịch nghỉ phép của giảng viên để tính công và tính lương?. Việc đánh giá KPIs, BSC, đánh giá năng suất của giảng viên không đạt hiệu quả?.Bạn không biết phải làm gì khi công tác tuyển dụng, đào tạo, chính sách chế độ không được tối ưu hóa?.

Hệ sinh th