TM – DV – Khó khăn

1. PaperWork quá lớn

2. Tài liệu của chúng tôi,

3. Phần cứng và phần mềm trong phần mềm của bạn

4. Sức mạnh của bạn, trong khi bạn thích