Giải Pháp Về Quản Trị Nhân Lực Trong Xây Dựng – Sản Xuất

Giải Pháp Về Quản Trị Nhân Lực Trong Xây Dựng – Sản Xuất

Công ty của bạn đang đau đầu vì việc quản lý công quá phức tạp khi dữ liệu công của nhân viên quá phức tạp và không kiểm soát được?. Các công xưởng không kiểm tra được năng suất, tỉ trọng sản xuất trong ngày để đưa ra dự đoán tình hình các ngày tiếp theo?. Bạn phải vật lộn với việc xuất báo cáo theo