TM – DV – Phương án đề xuất

1.1 Số hóa nghiệp vụ nhân sự bằng hệ thống phần mềm quản trị nhân sự chạy trên nền tảng website/ App mobile

1.2 Tập hợp toàn bộ dữ liệu nhân viên trong hệ thống để quản lý và kiểm soát kho dữ liệu mọi lúc mọi nơi.

1.3 Cần trang bị một hệ thống quản trị nhân sự toàn diện và chuyên sâu nhằm đồng