Hệ Thống Quản Lý Nguồn Nhân Lực Trong Bệnh Viện

Hệ Thống Quản Lý Nguồn Nhân Lực Trong Bệnh Viện

Quản Lý Nguồn Nhân Viên Bệnh Viện
Hỏi: Có phần mềm quản lý nguồn nhân lực nào để theo dõi và báo cáo về nhân sự cho bệnh viện hay không ?

Đối với các bệnh viện, việc quản lý y bác sĩ là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các vấn đề về kế hoạch khám chữa bệnh và sự bất mãn của nhân viên có thể ảnh