Năng Suất Và Hiệu Quả Công Việc Thấp Lý Do Từ Đâu?

Năng Suất Và Hiệu Quả Công Việc Thấp Lý Do Từ Đâu?

Năng suất và Hiệu quả công việc thấp sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của công việc. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả này, quản lý cho rằng nhân viên không biết cách làm việc hiệu quả, nhân viên thì có hàng loạt lý do để giải thích cho tình trạng này.

Vòng tuần hoàn này vẫn cứ