Machine Learning Mở Ra Con Đường Chuyển Đổi Kỹ Thuật Số

Machine Learning Mở Ra Con Đường Chuyển Đổi Kỹ Thuật Số

Khi các công ty phải đối mặt với lượng dữ liệu tăng theo cấp số nhân có thể lấn át khả năng ra quyết định của cá nhân, Machine Learning cung cấp một phương pháp tối ưu giúp cải thiện băng thông ra quyết định, khả năng phản hồi, độ chính xác và tính nhất quán của kết quả.
Machine Learning là gì?
Đó