Dự Báo Và Lập Kế Hoạch Nhân Sự Trong Tương Lai

Dự Báo Và Lập Kế Hoạch Nhân Sự Trong Tương Lai

Bộ phận nhân sự có nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo nhân viên, thực hiện các chính sách lợi ích và xử lý các vấn đề phát sinh. Chính vì thế bộ phận nhân sự thường có ít thời gian cho việc phát triển các kế hoạch dài hạn. Mặc dù hiểu được nhu cầu, nhưng nhiều tổ chức không có quy trình hoạch định nguồn n