5 Giải Pháp Công Nghệ Giúp Bạn Làm Việc Tập Trung Hơn

5 Giải Pháp Công Nghệ Giúp Bạn Làm Việc Tập Trung Hơn

Công Nghệ Giúp Bạn Làm Việc Tập Trung
Khi làm việc từ bạn, bạn không những phải đương đầu với danh sách nhiệm vụ mà còn hàng đống thứ gây xao nhãng khác ở xung quanh. Bạn có ít sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp hơn, không có năng lượng để làm việc và sếp của bạn chỉ quản lý bằng slack thay vì đi vòng qu