Đánh Giá Sau Khi Triển Khai Phần Mềm Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp

Đánh Giá Sau Khi Triển Khai Phần Mềm Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp

Trên thực tế, khi triển khai phần mềm nhân sự (HRMS) cần phải trải qua nhiều sự đánh giá và nhận xét, theo quy trình. Đầu tiên, phải hiểu được nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp. Thứ hai, đánh giá phần mềm nhân sự cho phép thực hiện một tiêu chuẩn chức năng hiện tại và trong tương lai, có thể có nhữ