Giới thiệu về hệ thống quản lý nguồn nhân lực HRMs

Giới thiệu về hệ thống quản lý nguồn nhân lực HRMs

HRMs là từ viết tắt của Human Resource Management Systems (Hệ thống quản lý nguồn nhân lực). Hệ thống này là sự tổng hợp của nhiều hệ thống và quy trình trong hệ thống quản lý nhân sự nhằm đảm bảo quản lý dễ dàng nguồn lực và dữ liệu của doanh nghiệp.

Ở các doanh nghiệp, hệ thống quản lý nguồn nh