Giới Thiệu Về Hệ Thống Quản Lý Nguồn Nhân Lực HRMs

Giới Thiệu Về Hệ Thống Quản Lý Nguồn Nhân Lực HRMs

HRMs là từ viết tắt của Human Resource Management Systems (Hệ thống quản lý nguồn nhân lực). Hệ thống này là sự tổng hợp của nhiều hệ thống và quy trình, nhằm đảm bảo dễ dàng quản lý nguồn lực và dữ liệu của doanh nghiệp.

Ở các doanh nghiệp, hệ thống quản lý nguồn nhân lực HRMs được sử dụng phục