Ứng Dụng Công Nghệ Hỗ Trợ Giải Quyết Vấn Đề Và Ra Quyết Định

Ứng Dụng Công Nghệ Hỗ Trợ Giải Quyết Vấn Đề Và Ra Quyết Định

Ứng Dụng Công Nghệ Hỗ Trợ
Công nghệ là một trong những công cụ được các tổ chức sử dụng để hỗ trợ giải quyết vấn đề. Toàn bộ quá trình này liên quan đến việc thu thập và phân tích dữ liệu, sau đó đưa ra các giải pháp khắc phục hợp lý. Ra quyết định nhờ vào công nghệ giúp quản lý và nhân viên chọn c