Những Hạn Chế Của Phần Mềm Quản Trị Nhân Sự Đóng Gói

Những Hạn Chế Của Phần Mềm Quản Trị Nhân Sự Đóng Gói

So với các phần mềm được tiến hành tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng, phần mềm quản trị nhân sự đóng gói thường được bàn giao cho doanh nghiệp nhanh hơn với mức chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, phần mềm đóng gói cũng tồn tại một số hạn chế nhất định mà đôi khi doanh nghiệp sẽ không chú ý tới. Những điểm