Chọn Sai Giải Pháp Công Nghệ Nhân Sự Nếu Không Biết Cách Sau

Chọn Sai Giải Pháp Công Nghệ Nhân Sự Nếu Không Biết Cách Sau

Chọn giải pháp công nghệ
Khi doanh nghiệp trong giai đoạn mở rộng quy mô thì nguồn nhân lực sẽ tăng trưởng, việc sử dụng phần mềm nhân sự để tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại (như tính lương, onboarding, theo dõi thời gian và đăng ký lợi ích…vv) có thể giảm bớt một số công việc hành chính ch