Phần mềm bảo hiểm xã hội hỗ trợ gì cho doanh nghiệp

Phần mềm bảo hiểm xã hội hỗ trợ gì cho doanh nghiệp

Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách xã hội quan trọng ở Việt Nam, đây là biện pháp đảm bảo an sinh xã hội đồng thời hỗ trợ người lao động có được một phần thu nhập nếu gặp phải sự cố.

Trước khi có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin như hiện nay thì việc khai nộp bảo hiểm sẽ được thực hiệ