Top 3 Yếu Tố Chính Giúp Chọn Phần Mềm Employee Self Service

Top 3 Yếu Tố Chính Giúp Chọn Phần Mềm Employee Self Service

Tự phục vụ cho nhân viên (ESS – Employee Self Service) đang nhanh chóng trở thành một tính năng tiêu chuẩn trong hệ thống nhân sự của mọi tổ chức doanh nghiệp. Một khảo sát về phần mềm nhân sự của CedarCrestone đã nhấn mạnh rằng việc tự động hóa chức năng ESS đã được 82% các tập đoàn lớn, đông nhân