5 Lợi Ích Của Việc Đầu Tư Phát Triển Nguồn Nhân Lực

5 Lợi Ích Của Việc Đầu Tư Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Đầu Tư Phát Triển Nguồn Nhân Lực
Vốn con người là thước đo giá trị kinh tế mà một nhân viên mang lại thông qua kiến thức, kỹ năng và khả năng của họ. Tổng chi phí vốn lực chiếm trung bình gần 70% chi phí hoạt động của một công ty. Mặc dù chi rất nhiều tiền cho chi phí nhân viên nhưng nhiều công ty