Tích Hợp Đào Tạo Và Đánh Giá Hiệu Quả Làm Việc

Tích Hợp Đào Tạo Và Đánh Giá Hiệu Quả Làm Việc

Hiện nay, nhiều công ty đang tích hợp việc đào tạo và đánh giá hiệu quả làm việc vào chung một hệ thống. Mike DeVries, Giám đốc Nhân sự của Cummins Mid – South LLC chia sẻ, “Trước đây, chúng tôi không có một hệ thống nào để theo dõi quá trình, mục tiêu và kế hoạch phát triển trong một năm hoạt động.