Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Bằng KPI Như Thế Nào?

Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Bằng KPI Như Thế Nào?

KPI là phương pháp hoạch định nguồn nhân lực bằng cách lượng hóa năng suất làm việc của nhân viên theo thời gian xác định. Nếu được xây dựng tốt và hợp lí, KPI sẽ là cánh tay đắc lực để nhà lãnh đạo quản lý nhân viên theo tiêu chuẩn rõ ràng, công bằng và hợp lí. Với KPI, chỉ tiêu đo lường đánh giá h