Quản Trị Nguồn Nhân Lực Chiến Lược Hiệu Quả Trong Doanh Nghiệp

Quản Trị Nguồn Nhân Lực Chiến Lược Hiệu Quả Trong Doanh Nghiệp

Quản trị hiệu quả trong doanh nghiệp
Quản trị nguồn nhân lực chiến lược là sự kết nối giữa nguồn nhân lực của công ty với các chiến lược, mục tiêu. Mục đích của quản trị nguồn nhân lực chiến lược là: nâng cao tính linh hoạt, đổi mới và lợi thế cạnh tranh, phát triển phù hợp với mục đích văn hóa tổ