BEPHARCO

BEPHARCO

Hơn 1 năm áp dụng phần mềm LemonHR phân hệ Nhân sự Tiền lương, đến nay phần mềm đã rất ổn định, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhân sự của Công ty CP Dược phẩm Bến Tre.

Về phía DigiNet cũng rất cố gắng xây dựng phân hệ Nhân sự Tiền lương phù hợp với đặc thù Công ty và sẵn sàng hỗ trợ khi có phát si