DigiNet Trở Thành Thành Viên Hiệp Hội Thương Mại Hoa Kỳ (AmCham)

DigiNet Trở Thành Thành Viên Hiệp Hội Thương Mại Hoa Kỳ (AmCham)

American Chamber of Commerce-AmCham (Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam) là một hiệp hội độc lập của các công ty với mục tiêu xúc tiến hoạt động thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, hai chi nhánh đặt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, AmCham đã thống nhất với 700 công ty và 1.500