Trí Tuệ Nhân Tạo AI Ảnh Hưởng Đến Phần Mềm Nhân Sự – Tiền Lương

Trí Tuệ Nhân Tạo AI Ảnh Hưởng Đến Phần Mềm Nhân Sự – Tiền Lương

Tính lương là một trong những quy trình phức tạp nhất ở tất cả doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những chi phí lớn nhất chiếm đến 60% tổng chi phí chung. Về lý thuyết, chức năng thanh toán lương rất đơn giản: Bạn trả lương cho nhân viên đúng hạn và tương xứng với công sức mà họ bỏ ra.

Trên thực