SX – Khó khăn

SX – Khó khăn

1. Tốn nhiều thời gian để kiểm soát ca/kíp, lập lịch, đăng ký tăng ca và sắp xếp một lượng lớn nhân công vào dây chuyền sản xuất

2. Có nhiều loại chính sách công – phép – lương khác biệt cho nhiều đối tượng/vị trí công nhân viên

3. Audit công báo cáo cho khách hàng và cơ quan Nhà nước

4. Gặp khó khăn và tốn nhiều thời gian tổng hợp dữ liệu mỗi kỳ thực hiện khai thuế và quyết toán thuế vào cuối năm cho toàn công ty

- Ngày đăng: 15/10/2018
Chia Sẻ