23 - năm

kinh nghiệm phát triển và cung cấp Phần mềm nhân sự cho các doanh nghiệp,  tỷ lệ triển khai thành công lên đến 98%.

Giới thiêu về DigiNet