Thiếu công cụ đánh giá công việc

Thiếu công cụ đánh giá công việc

Dữ liệu rời rạc, thiếu tập trung dẫn tới mất kiểm soát

Dữ liệu rời rạc, thiếu tập trung dẫn tới mất kiểm soát

Mất nhiều thời gian để làm báo cáo real – time

Mất nhiều thời gian để làm báo cáo real – time

PaperWork quá nhiều

PaperWork quá nhiều

Khó kết nối hệ thống HRM với các hệ thống khác

Khó kết nối hệ thống HRM với các hệ thống khác

Tốn quá nhiều chi phí đào tạo

Tốn quá nhiều chi phí đào tạo