Ghi nhận các ý tưởng sáng tạo (KAIZEN)

 Cho phép các nhân viên gửi các ý tưởng sáng tạo (KAIZEN), hệ thống cập nhật và gửi thông báo đến với các quản lý

Quản lý trạng thái áp dụng của các ý tưởng, thiết lập quy trình, chế độ khen thưởng dành cho nhân viên