Quản lý danh sách tài sản trong công ty, hỗ trợ xây dựng quy trình đăng ký và duyệt yêu cầu mua mới/cấp tài sản văn phòng, văn phòng phẩm.

 Hỗ trợ quản lý danh mục các tài sản được giao cho các cá nhân, phòng ban theo trạng thái, số lượng.