Công cụ liên lạc trong nội bộ trong công ty cho phép các cá nhân, phòng ban gửi email trao đổi thông tin lẫn nhau

 Hỗ trợ họp hành, phân công công việc, gửi thông báo từ xa với chức năng hội thoại chatting, voice call, video conference