Soạn thảo, cập nhật, lưu trữ tài liệu

Cho phép người dùng soạn thảo, cập nhật, xem tài liệu; Hỗ trợ lưu trữ các tài liệu đã được đăng.

 Thiết lập phân quyền truy cập và khai thác tài liệu tùy theo vị trí công tác của nhân viên