Hỗ trợ quản lý các quy trình, hệ thống biểu mẫu đang được sử dụng, các chính sách, quy chế hiện lưu hành trong công ty