Hỗ trợ thiết lập quy trình thực hiện khảo sát để thu thập ý kiến, bình bầu trong công

 Hỗ trợ đa dạng các loại biểu mẫu khảo sát tùy theo yêu cầu, mục đích thực hiện của từng doanh nghiệp

 Cho phép tạo, gửi khảo sát và tham gia trả lời câu hỏi khảo sát

 Thực hiện quản lý, lưu trữ và xuất thống kê các câu trả lời