Cho phép cập nhập, lưu trữ hợp đồng của nhân viên online để hỗ trợ cho công việc quản lý hợp đồng

Hỗ trợ soạn thảo, cập nhập và lưu trữ các văn bản pháp lý liên quan đến hành chính nhân sự, các hoạt động tài chính của công ty theo yêu cầu