Quản lý cấu trúc doanh nghiệp bằng các thao tác thêm, xóa, sửa, cập nhập và tra cứu sơ đồ tổ chức gồm đầy đủ tên các phòng ban, số lượng nhân viên và thông tin của từng nhân viên

 Hỗ trợ lưu trữ, cập nhập và tra cứu thông tin nhân viên: Hình ảnh, họ tên, chức danh, địa chỉ mail, số di động và số máy lẻ