Lập kế hoạch Task (Task được giao, Task tự nhận, Task cá nhân, Task nhóm)

Hỗ trợ lập kế hoạch công việc bao gồm các mục: công việc được giao, công việc tự nhận, công việc cá nhân, công việc nhóm

Thiết lập chức năng phân công tổ chức thực hiện công việc để các trưởng phòng giao việc

Cho phép nhân viên cập nhập tiến độ hoàn thành công việc và quản lý kiểm tra tiến độ hoàn thành công việc

Hỗ trợ chức năng đánh giá công việc, tiến hành điều chỉnh nếu công việc chưa được hoàn thành đạt chuẩn.