Cho phép người dùng được phân quyền soạn thảo, chỉnh sửa và đăng các bài viết thông tin truyền thông đến với các nhân viên trong công ty trên Cổng thông tin nội bộ