Hỗ trợ nhập văn bản đến/đi bằng gõ văn bản trực tiếp hoặc nhập qua máy scanner, email, fax

 Thiết lập quy trình luân chuyển, xử lý văn bản linh hoạt, tùy biến theo yêu cầu, đặc điểm riêng của từng công ty

 Tạo lập các phiếu xin ý kiến gửi đến các chuyên viên, lãnh đạo, tự động tập hợp các ý kiến khi được trả lời.

 Tự động nhắc việc cho người dùng khi có văn bản cần xử lý hay khi văn bản đến hạn cần xử lý.

 Hỗ trợ cập nhật, lưu trữ thông xử lý các văn bản đến/đi thành các phiên bản sau mỗi lần sửa đổi của bản dự thảo

 Gửi văn bản đến/đi thông qua email hoặc có thể lưu chuyển văn bản trực tiếp trong cùng hệ thống.