Cổng thông tin nội bộ là kênh truyển thông của công ty, cho phép quản trị viên viết, chỉnh sửa, xóa và đăng các bài viết về thông báo, tin tức hoạt động hoặc chia sẻ các thông tin khác.

Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu dưới định dạng hình ảnh, video, audio để phục vụ các hoạt động đào tạo chung, truyền thông nội bộ, chia sẻ kiến thức.

 Tự động thông báo, nhắc nhở khi có công việc mới được giao, các công việc cũ còn tồn đọng (có thể nhắc nhở qua email hoặc SMS), là công cụ quản lý công việc hiệu quả.

Hỗ trợ xây dựng cấu trúc Cổng thông tin nội bộ tùy biến theo yêu cầu, đặc điểm tổ chức riêng của từng doanh nghiệp.