Xây dựng quy trình đăng ký và duyệt yêu cầu Xe đi công tác online

 Hỗ trợ phòng ban được phân quyền quản lý danh sách Xe công tác, tài xế và chi phí đi lại định kỳ, ngày, tháng, quý, năm

 Xuất thống kê tình hình sử dụng Xe công tác theo xe hoặc theo bộ phận cho quản trị viên

Xây dựng quy trình đăng ký và duyệt phòng họp online

Hỗ trợ quản trị viên quản lý danh sách phòng họp theo tình hình sử dụng và trạng thái cùng các chức năng thêm mới, chỉnh sửa phòng họp.

Xuất thống kê tình hình sử dụng phòng họp theo bộ phận và phòng họp cho quản trị viên