Trực tuyến hóa các hoạt động nhân sự - văn phòng.
Theo dõi, kiểm soát dữ liệu tức thời.

ICON Bullet -11 Xem thông tin liên quan đến BHXH.

ICON Bullet -12 Xem thông tin về công và phép.

ICON Bullet -13 Đề xuất thay đổi thông tin chấm công.

ICON Bullet -14 Đăng ký nghỉ phép, đăng ký tăng ca.

ICON Bullet -15 Xem thông tin về công và phép.

ICON Bullet -16 Đề xuất thay đổi thông tin chấm công.

ICON Bullet -17 Đăng ký nghỉ phép, đăng ký tăng ca.