Nhiều hình thức quản lý hồ sơ ứng viên (ứng viên tự nhập hồ sơ, liên kết trực tuyến với các headhunt,…)
Đo lường kết quả tuyển dụng, cung cấp dữ kiện đầu vào cho đánh giá KPI.
Quy trình tuyển dụng trực tuyến ( từ đăng ký hồ sơ ứng viên – phê duyệt hồ sơ – lên lịch phỏng vấn/đánh giá kết quả phỏng vấn.

Bullet -1 Tạo đề xuất tuyển dụng online cho các bộ phận.

Bullet -2 Duyệt online duyệt đề xuất tuyển dụng cho Trưởng bộ phận/ HRM/ BOD.

Bullet -3 Hỗ trợ nhiều hình thức nhập liệu CV ứng viên, như ứng viên tự nhập hồ sơ và đăng ký ứng tuyển trên portal tuyển dụng của công ty hoặc nhập trên form mẫu để import vào cơ sở dữ liệu tuyển dụng.

Bullet -4 Quản lý hồ sơ ứng viên tiềm năng. Phân tích và đánh giá cơ sở dữ liệu ứng viên theo nhiều chiều để cung cấp cho nhà tuyển dụng ứng viên đạt chất lượng.

Bullet -5 Quy trình phỏng vấn và cập nhật kết quả tuyển dụng online dành cho các bộ phận. Quy trình phê duyệt online kết quả tuyển dụng ứng viên của BOD và HRM.

Bullet -6 Quy trình quản lý thay đổi vị trí ứng tuyển trong quá trình phỏng vấn.

Bullet -7 Kiểm soát thời gian phỏng vấn của từng vị trí, hỗ trợ đo lường KPI tuyển dụng.

Bullet -8 Quy trình thử việc và đánh giá kết quả thử việc online xuyên suốt từ Trưởng Bộ phận/ HRD/ BOD.