Linh hoạt trong việc xây dựng và điểu chỉnh cách thức tính lương theo từng nhóm đối tượng lao động. Xây dựng và quản lý các chế độ phúc lợi
Hỗ trợ thống kê thu nhập làm cơ sở kê khai thuế TNCN hàng tháng và quyết toán thuế TNCN cuối niên độ

Bullet -14 Tính tự động Quỹ lương dự phòng trợ cấp mất việc.

Bullet -15 Hỗ trợ đa dạng các mô hình tính lương (lương thời gian, lương khoán việc, lương công nhật,…).

Bullet -16 Thiết lập linh hoạt các công thức, chính sách lương.

Bullet -17 Định khoản và chuyển các bút toán lương sang các module trong các module liên quan: phải thu, phải trả, giá thành, v/v. Phân tích chi phí lương theo job code.

Bullet -18 Phân tích chi phí lương theo job code.

Bullet -19 Phân tích biến động lương dựa theo từng nguyên nhân, lý do (do biến động nhân sự, do điều chỉnh định kỳ, do thay đổi công việc,…).

Bullet -20 Kê khai tạm nộp thuế và hỗ trợ số liệu phục vụ quyết toán thuế.

Bullet -21 Hỗ trợ tính lương và thanh toán lương cho các kỳ quá khứ (hồi tố lương).

Bullet -22 Chuyển phiếu lương qua email cho nhân viên kèm mật khẩu.

Bullet -23 Quản lý lương sản phẩm ngành may mặc.