Quy trình quản lý suất ăn trực tuyến ( từ đăng ký món ăn – cấp phát suất ăn - thống kê suất ăn)
Quy trình kiểm soát và cân đối nguyên vật liệu dựa trên suất ăn

 Nhân viên tự đăng ký suất ăn và món ăn (theo list món ăn mỗi ngày).

 Dựa vào dữ liệu chấm công hằng ngày để thống kê số lượng nhân viên ăn theo ca và món ăn mà nhân viên chọn, cung cấp số liệu cho nhà ăn chuẩn bị suất ăn theo đúng món ăn mà nhân viên đăng ký.

 Nhà ăn dựa vào thông tin đăng ký của nhân viên để cung cấp chính xác suất ăn và đối chiếu lại với HRM về số lượng ăn và số lượng đăng ký.