Quy trình đăng ký và duyệt phép trực tuyến
Chính sách phép linh hoạt theo từng nhóm đối tượng nhân viên

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của Trưởng bộ phận.

Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng ký nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do Trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 ngày trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt).

Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép.

Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group.