Xây dựng năng suất lao động dựa trên sản lượng hoặc giờ công.
Linh hoạt trong việc thiết lập và điều chỉnh bảng giá tính lương.

Hỗ trợ nhiều hình thức thống kê sản lượng (theo cá nhân hoặc tập thể, theo công đoạn sản xuất,…).

Xây dựng định mức lao động theo từng sản phẩm (công sản phẩm và công độc hại – nếu có).

Thiết lập bảng giá sản phẩm theo nhiều tham số (ví dụ: bảng giá theo công đoạn, bảng giá theo phòng ban, bảng giá lũy tiến, bảng giá theo quy cách,…).

Tổng hợp và phân chia quỹ lương theo nhân viên cơ hữu của bộ phận và phần nhận lương tăng cường và giao tăng cường từ các bộ phận khác.