Thiết lập linh hoạt nội dung đào tạo theo từng chức danh/ công việc. Kiểm soát nhân viên tham dự - đánh giá hiệu quả sau đào tạo,..)
Quy trình đào tạo trực tuyến từ đăng ký nội dung đào tạo

Bullet -8 Quy trình đăng ký và duyệt đề xuất đào tạo online xuyên suốt từ các bộ phận đến HRM và BOD.

Bullet -9 Quy trình phân cấp duyệt chi phí của các khóa đào tạo (ví dụ khóa đào tạo chi phí dưới 5 triệu đồng sẽ do HRM duyệt, trên 5 triệu đồng chuyển lên CEO duyệt).

Bullet -10 Xây dựng và kiểm soát kế hoạch đào tạo tổng thể năm và kế hoạch đào tạo theo từng job case.

Bullet -11 Theo dõi chi tiết từng khóa đào tạo, cụ thể gồm kế hoạch đào tạo – ngân sách đào tạo – thời gian đào tạo – nhân viên tham gia – kết quả đào tạo – hiệu quả sau đào tạo.

Bullet -12 Thiết lập linh hoạt các điều kiện ràng buộc với Hợp đồng đào tạo (còn gọi là Cam kết đào tạo).

Bullet -13 Quản lý lịch sử đào tạo của nhân viên trước khi vào công ty và lịch sử đào tạo của nhân viên trong quá trình làm việc tại công ty, là số liệu phân tích và thống kê khi xây dựng định hướng mục tiêu phát triển nhân viên.