Thiết lập linh hoạt bộ KPI theo từng chức danh công việc.
Hỗ trợ nhiều hình thức đánh giá (định tính, định lượng).

 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo từng chức danh công việc.

Thiết lập quy trình online cho việc đăng ký và đánh giá mục tiêu hành động (các mục tiêu nâng cao năng lực bản thân). Xây dựng quy trình giao việc và kiểm soát kết quả hoàn thành công việc, làm cơ sở đánh giá hiệu quả công việc. Thiết lập quy trình đánh giá 360.

Quản lý lịch sử đánh giá của nhân viên, là số liệu phân tích và thống kê khi xây dựng định hướng mục tiêu phát triển